=
. =
=
. =

ဘုန္းႀကီးက်ယ္နဲ႔ TAXI က်ယ္ေတြ႔ၾကေလေသာအခါ..။ မ်က္ရည္ထြက္ အူနာ ဗိုက္နာ ရွဴရွဴးပါထြက္မတတ္ပါပဲ။

 

 

 

 

 

 

 

==

Related posts