တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 2

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ – ၁၃

၁။ အမွတ္(၁၀၁)ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ အမွတ္(၂၅၆) ေျခလ်င္တပ္ရင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ စစ္သည္တစ္ဦး၏ မွီခို မိသားစု၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္သည္ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၏ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ တပ္အတြင္းသို႔ ၀င္/ထြက္သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းမ်ားအား ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕မ်ား၊ သတင္း မီဒီယာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႕၌ ေဖာ္ျပေရးသား၍ တပ္မေတာ္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွား ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂။ ၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္အမွန္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ အမွတ္(၂၅၆)ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ တာ၀န္ရွိသူ အရာရွိတစ္ဦးသည္ ၎တပ္ရင္းအတြင္း တကၠသိုလ္တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ မွီခိုသူသား၊ သမီးႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား တကၠသိုလ္တြင္ ေအးခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ပညာေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား သိရွိ လိုက္နာရန္ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ တာ၀န္ရွိ အရာရွိမွာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ သတင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ယာယီ တပ္ရင္းမွဴးမဟုတ္ဘဲ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲမွဴး တစ္ဦးသာ ျဖစ္သည္။

၎တာ၀န္ရွိသူက ေတြ႕ဆံုအၿပီး၌ ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား သိရွိလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေစရာ အျခားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ားမွ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း တြင္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ၎၏ မိခင္ျဖစ္သူတို႔သည္ တာ၀န္ရွိအရာရွိထံ လာေရာက္ၿပီး ၎သိရွိ ေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မေခ်မငံ ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ထား ေသာ အမိန္႔မ်ားကို မလိုက္နာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာပါက တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳ၍ မရေတာ့ေၾကာင္း ၎၏မိခင္ေရွ႕ေမွာက္၌ပင္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္အေပၚ ယင္းကဲ့သို႕ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ ၏ဖခင္ထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ မိမိိသည္ တပ္မေတာ္အတြင္း၌ အမိန္႔နာခံ၍ စည္းကမ္းလိုက္နာသည့္ စစ္သည္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သားျဖစ္သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆုိဆုံးမ တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လုိက္နာျခင္းမရွိသျဖင့္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္အား တပ္ဌာနခ်ဳပ္ တည္ၿမဲအမိန္႔အရ တပ္တြင္းတြင္ ေနထိုင္ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ျခင္းကို သေဘာတူေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္။

၃။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၇ အရ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆံုးေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ စည္းကမ္းတက်ရွိရန္ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေသာစည္းလံုးမႈ၊ ညီၫြတ္မႈရွိရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာတပ္အလုိက္ “တပ္တည္ၿမဲအမိန္႔” (Unit Standing Order) မ်ားထုတ္ျပန္ၿပီး အရာရွိ၊ စစ္သည္ အဆင့္အတန္းအားလံုး၊ တပ္တြင္းေနမွီခိုသူ မိသားစု၀င္အားလံုး ေန၊ ထိုင္၊ သြားလာမႈ စည္းကမ္းစနစ္တက် ရွိေရး၊ တပ္တြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္မႈရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

တပ္တည္ၿမဲအမိန္႔တြင္ စစ္သည္အဆင့္ အတန္းအားလံုးအား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မလိုလားေသာသေဘာျဖင့္ ဆန္႔က်င္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၊ ၀ိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆူပူမႈအတြက္အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထား ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္ႏွင့္ တပ္သားတို႔အား လုိက္နာရန္သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္း ဟူသမွ်သည္ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ေထာင္သည္၊ မွီခိုသူမ်ားႏွင့္လည္း အက်ဴံး၀င္ေၾကာင္း သိရွိထားရမည္ဟု စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ထားပါသည္။

၄။ ၎စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုးအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႕ကုိ သိရွိလုိက္နာႏုိင္မွသာ တပ္တြင္းလိုက္ပါ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိမည္ကို တပ္မေတာ္သားအားလံုးႏွင့္ မွီခိုသူမ်ားအားလံုး သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္စည္းကမ္းသည္ တပ္မေတာ္၏အသက္ခႏၶာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းကမ္း၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕

https://web.facebook.com/Cincds/photos/a.530200420434161.1073741832.526503167470553/1631019747018884/?type=3

=============

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

နေပြည်တော်၊ မတ် – ၁၃

၁။ အမှတ်(၁၀၁)ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ အမှတ်(၂၅၆) ခြေလျင်တပ်ရင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် စစ်သည်တစ်ဦး၏ မှီခို မိသားစုဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မောင်သက်မောင်မောင်သည် ပခုက္ကူတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၏ အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် တပ်အတွင်းသို့ ဝင်/ထွက်သွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ကြောင်း သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်များ၊ သတင်းများအား ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့များ၊ သတင်း မီဒီယာအချို့နှင့် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာအချို့၌ ဖော်ပြရေးသား၍ တပ်မတော်အပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှား စေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။

၂။ ၎င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်စဉ်အမှန်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက် ညနေ ၅ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် အမှတ်(၂၅၆)ခြေလျင်တပ်ရင်းမှ တာဝန်ရှိသူ အရာရှိတစ်ဦးသည် ၎င်းတပ်ရင်းအတွင်း တက္ကသိုလ်တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် မှီခိုသူသား၊ သမီးနှင့် အုပ်ထိန်းသူများအား တက္ကသိုလ်တွင် အေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားရေးအတွက် ပညာပေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များအား သိရှိ လိုက်နာရန်ရှင်းပြခဲ့သည်။ ထိုသို့ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့သည့် တာဝန်ရှိ အရာရှိမှာ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်နှင့် သတင်းများ၌ ဖော်ပြထားသော ယာယီ တပ်ရင်းမှူးမဟုတ်ဘဲ တပ်ရင်းဌာနချုပ်တပ်ခွဲမှူး တစ်ဦးသာ ဖြစ်သည်။

၎င်းတာဝန်ရှိသူက တွေ့ဆုံအပြီး၌ ပညာပေးဆွေးနွေးမှုများ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များအား သိရှိလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးစေရာ အခြားသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် အုပ်ထိန်းသူမိဘများမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း တွင် မောင်သက်မောင်မောင်နှင့် ၎င်း၏ မိခင်ဖြစ်သူတို့သည် တာဝန်ရှိအရာရှိထံ လာရောက်ပြီး ၎င်းသိရှိ ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မချေမငံ ပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့ပြီး တပ်ရင်းဌာနချုပ်မှ ချမှတ်ထား သော အမိန့်များကို မလိုက်နာနိုင်ကြောင်းနှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ပြောခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်းများကို မလိုက်နာပါက တပ်ရင်းဌာနချုပ်တွင် ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပြု၍ မရတော့ကြောင်း ၎င်း၏မိခင်ရှေ့မှောက်၌ပင် တားမြစ်ခဲ့သည်။ မောင်သက်မောင်မောင်အပေါ် ယင်းကဲ့သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် မောင်သက်မောင်မောင် ၏ဖခင်ထံ အကြောင်းကြားခဲ့ရာ မိမိိသည် တပ်မတော်အတွင်း၌ အမိန့်နာခံ၍ စည်းကမ်းလိုက်နာသည့် စစ်သည် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သားဖြစ်သူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုဆုံးမ တားမြစ်ခဲ့သော်လည်း လိုက်နာခြင်းမရှိသဖြင့် မောင်သက်မောင်မောင်အား တပ်ဌာနချုပ် တည်မြဲအမိန့်အရ တပ်တွင်းတွင် နေထိုင်ခြင်း မပြုရန် တားမြစ်ခြင်းကို သဘောတူကြောင်း အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့သည်။

၃။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၃၇ အရ တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးအတွက် အဓိကအကျဆုံးသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ စည်းကမ်းတကျရှိရန် ကျစ်လျစ်ခိုင်မာသောစည်းလုံးမှု၊ ညီညွတ်မှုရှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတပ်အလိုက် “တပ်တည်မြဲအမိန့်” (Unit Standing Order) များထုတ်ပြန်ပြီး အရာရှိ၊ စစ်သည် အဆင့်အတန်းအားလုံး၊ တပ်တွင်းနေမှီခိုသူ မိသားစုဝင်အားလုံး နေ၊ ထိုင်၊ သွားလာမှု စည်းကမ်းစနစ်တကျ ရှိရေး၊ တပ်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိရေး ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

တပ်တည်မြဲအမိန့်တွင် စစ်သည်အဆင့် အတန်းအားလုံးအား နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် တပ်မတော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မလိုလားသောသဘောဖြင့် ဆန့်ကျင်မှုပြုလုပ်ခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ဝါဒဖြန့်ခြင်း၊ ၀ိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆူပူမှုအတွက်အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းတို့ကို တားမြစ်ထား ပါသည်။ ထို့အပြင် အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်နှင့် တပ်သားတို့အား လိုက်နာရန်သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်း ဟူသမျှသည် သက်ဆိုင်ရာ အိမ်ထောင်သည်၊ မှီခိုသူများနှင့်လည်း အကျူံးဝင်ကြောင်း သိရှိထားရမည်ဟု စည်းကမ်းသတ်မှတ် ထားပါသည်။

၄။ ၎င်းစည်းကမ်းချက်များမှာ တပ်မတော်တစ်ရပ်လုံးအတွက် ထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ကို သိရှိလိုက်နာနိုင်မှသာ တပ်တွင်းလိုက်ပါ နေထိုင်ခွင့် ရရှိမည်ကို တပ်မတော်သားအားလုံးနှင့် မှီခိုသူများအားလုံး သိရှိကြပြီးဖြစ်သည်။ စစ်စည်းကမ်းသည် တပ်မတော်၏အသက်ခန္ဓာဖြစ်သောကြောင့် မောင်သက်မောင်မောင် နှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် တပ်မတော်မှ ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်း၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

https://web.facebook.com/Cincds/photos/a.530200420434161.1073741832.526503167470553/1631019747018884/?type=3