ဘယ္ေတာ့မွ ေလမျဖတ္ေစရန္ တစ္ေန႔ကို လၻက္ရည္ၾကမ္း ေလးခြက္ေသာက္ပါ..

125

တစ္ေန႔ကို လက္ဖက္ရည္ ေလးခြက္ ေသာက္သူ မ်ားတြင္ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့နည္း

လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း တစ္ေန႔ကို ေလးခြက္မွ် ပံုမွန္ ေသာက္သံုးသူ မ်ားတြင္ ေလျဖတ္ ေဝဒနာ ခံစားရႏိုင္ေခ် ၂၀% ေလ်ာ့နည္း ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သုေတသီမ်ားသည္ ဆြီဒင္ ႏိုင္ငံရွိ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္သံုးသူ မ်ားကို အထူးျပဳ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ယင္းတို႕သည္ ဦးေႏွာက္တြင္း ေသြးခဲ ပိတ္ဆို႕မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရေသာ ေလျဖတ္ ေဝဒနာကို ေလွ်ာ့ ခ် ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ယခုေလ့လာမႈကို ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၊ Karolinska Instituteမွ သိပၸံပညာရွင္ မ်ားက ဦးေဆာင္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး စေတာ့ ဟုမ္းၿမိဳ႕ရွိ လူဦးေရ ၇၅၀ဝ၀ခန့္ကို ေလ့လာခဲ့သည္။ အဂၤလန္ တစ္ႏိုင္ငံ တည္းတြင္ပင္ ေလျဖတ္ ေဝဒ နာေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူ မ်ားမွာ ေန႕စဥ္၂၀ဝဦးခန္႕ ရွိၿပီး

အမ်ားစုမွာ မသန္စြမ္း ျဖစ္မႈႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕စြာ ေနထိုင္ရမႈမ်ားက ရွိရင္းစြဲ ေဝဒနာကို ပိုဆိုး ေစသျဖင့္ ေသဆံုး ရသည္ဟု ယခုစာတမ္းတြင္ ေရးသား ထားသည္။ ေလျဖတ္သူ ဦးေရ၏ ၈၅%မွာ Ischaemic stroke ဟုေခၚသည့္ ဦးေႏွာက္တြင္းသို႕သြားေသာ ေသြးေၾကာ မ်ားတြင္ ေသြးခဲ ပိတ္ဆို႕ျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ပံုမွန္ မျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရ သည့္ ေလျဖတ္ျခင္းကို ခံစားရသည္။ က်န္ ၁၅%မွံာ Haemorrhagic stroke ဟုေခၚသည့္ ဦးေႏွာက္တြင္းမွ ေသြးေၾကာ ေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရေသာ ေလျဖတ္ျခင္းကို ခံစားရသည္။

ေလ့လာမႈ မ်ားစြာ အရ လက္ဖက္စိမ္း (green-tea)ရည္က ဦးေႏွာက္ အေပၚ ကာကြယ္ႏိုင္မႈ အေပၚ အထူးျပဳျခင္းမ်ားသာ ရွိေနၿပီး လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း (black-tea) အေပၚ ေလ့လာမႈမ်ား နည္းပါး ေနသည္ဟု ဆိုထား သည္။ ယခုေလ့လာမႈ တြင္လူေပါင္း၇၅၀ဝ၀ အနက္၄၀ဝ၀ ခန္႕သည္ ျပင္းထန္ေသာ ေလျဖတ္ ေဝဒနာကို ခံစားေနရသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ယခုေလ့လာမႈကို ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရလဒ္မ်ား အနက္ ေလျဖတ္ ေဝဒနာကို မခံစား ရသူမ်ားသည္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေသာက္သံုးသူ အမ်ားစု ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ယင္းလက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေသာက္သံုး သူမ်ားသည္ မေသာက္သံုး သူမ်ားထက္ ေလျဖတ္ ေဝဒနာကို၂၀% ပိုမိုေလ်ာ့ နည္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ေလျဖတ္ ေဝဒနာကို ေလ်ာ့ပါး ေစႏိုင္သည့္ အာနိသင္သည္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ႏွလံုးႏွင့္ ဦးေႏွာက္ က်န္းမာေရးကို ေကာင္းမြန္ ေစသည့္ flavonoid ဓာတ္ေပါင္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

ယခု ေလ့လာမႈကို lnter national journal of Stroke တြင္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Shangyimm