တရားထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါေတြ သက္သာေပ်ာက္ကင္းရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

136

“တရားထိုင္ျခင္းသည္ ေရာဂါကုထုံးတခုျဖစ္သည္”

တရားရႈမွတ္ေနစဥ္ ဦးေဏွာက္ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားက လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲလာၾသလို အာရံုေၾကာဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေျပာင္းလဲျခင္း အာရံုေၾကာ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္ကိုလည္း သိပၸံနည္းက် ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

( က ) တရားထိုင္ျခင္းႏွင့္ အာရံုေၾကာ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ ေျပာင္းလဲျခင္း။

Andrew-Newberg MD၏ ေလ့လာခ်က္ျဖစ္ၿပီး ပန္ဆိုင္ေဗးနီးယား ေဆးပညာစင္တာ တကၠသိုလ္ရွိအာရံုေၾကာဌာန စိတ္ေရာဂါဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေလ့လာခဲ့သည္။

တရားထိုင္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဏွာက္တြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈ အားေကာင္းေစျခင္း၊ MRI, EEG,MEG စက္မ်ားျဖင့္ ဦးေဏွာက္ကိုေလ့လာၾကည့္ရာ အာရံုေၾကာ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

တရားထိုင္အေလ့အက်င့္ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ သီလရွသ္မ်ား၏ ဦးေဏွာက္ကို အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေလးအနက္ ေတြးေခၚစဥ္းစားခ်ိန္၌ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္ အေျပာင္းအလဲမ်ား အားေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

တရားထိုင္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဏွာက္၏ အ္လ္ဖာ၊ ဘီတာ၊ သီတာလႈိင္းမ်ား တိုးတက္လာသည္၊ ဦးေဏွာက္စည္းခ်က္ညီညီ ျဖစ္ေပၚမႈ အားေကာင္းေစသည္။

ထို႔ျပင္ ဦးေဏွာက္ကို အားျဖည့္ေပးေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္ေသာ “ဆီရိုတိုနင္”ေဟာ္မုန္း တိုးပြားလာေစသည္။ ဆီရိုတိုနင္ နည္းလ်င္ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားရျခင္း ညဘက္အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ယင္းေလ့လာခ်က္မ်ားမွေန၍ တရားထိုင္ျခင္းသည္ ဦးေဏွာက္အာရံုေၾကာ လ်ပ္စစ္ဓာတ္ျဖစ္ေပၚမႈ၊ အာရံုေၾကာဓာတုဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အာရံုေၾကာဇီဝကမၼ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။

( ခ )တရားထိုင္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဏွာက္အိုျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။

“ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္- ၂၀၁၅ ခုႏွစ္”

“ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္-၂၀၁၁ ခုႏွစ္”

“ဂြ်န္ေဟာ့ကင္းမွ ေလ့လာခ်က္- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္”တို႔တြင္တရားထိုင္ျခင္းသည္ ဦးေဏွာက္ကို ႏုပ်ဳိေစေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ပ်မ္းမ်ွ အႏွစ္-၂၀ တရားထိုင္သူမ်ား၏ မီးခိုးေရာင္ ဦးေဏွာက္အပိုင္း( အသိဉာဏ္၊ စဥ္းစားဉာဏ္၊ တစ္ရွဴး )သည္ သာမန္လူသားမ်ားထက္ ထူေနေၾကာင္း ေတြ႔ရၿပီး တရားထိုင္ျခင္းျဖင့္ အသက္ႀကီးလာေသာ္လည္း ၎တို႔၏ စဥ္းစားဉာဏ္မွာ ေလ်ာ့က်မသြားဘဲ ထိန္းထားႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ စိတ္ဖိစီးမႈ စိတ္ေသာကျဖစ္ေစေသာ ဦးေဏွာက္၏ ဆဲလ္မ်ားထုတ္လႊတ္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

ဦးေဏွာက္ကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးေနသကဲ့သို႔ျဖစ္၍ ဦးေဏွာက္၏ အသိစိတ္ကို တိုးျမွင့္ေစၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းေသာကေရာက္ျခင္း နာက်င္ျခင္းတို႔ကို ေလ်ာ့နည္းလာေစသည္။

( ဂ )တရားထိုင္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဏွာက္က်ဳံ႕ျခင္းကို တြန္းလွန္ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

တရားထိုင္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဏွာက္ၾကြက္သားမ်ားေတာင့္တင္းခိုင္မာေစၿပီး ဦးေဏွာက္က်ဳံ႕ျခင္းကို တြန္းလွန္ႏိုင္ေၾကာင္း ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္ ဦးေဏွာက္ဓာတ္မွန္ရိုက္ ဓာတ္ခြဲခန္းဌာနမွ လက္ေထာက္ဧည့္ပါေမာကၡ “အီလင္းလူဝါခ္”ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဦးေဏွာက္ဓာတ္မွန္ရိုက္နည္း အသစ္တမ်ဳိးျဖင့္ ဦးေဏွာက္အတြင္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပုံႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပုံကို ဓာတ္မွန္ရိုက္ ေလ့လာခဲ့ရာ တရားထိုင္သူမ်ား၏ ဦးေဏွာက္အစိတ္အပိုင္း တခုႏွင့္တခုအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈသည္ ပိုမိုအားေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ႀကီးရင့္၍ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဦးေဏွာက္က်ဳံ႕ျခင္းကို ေလ်ာ့ပါးေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

ဆက္သြယ္မႈ အားေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဦးေဏွာက္အတြင္း အီလက္ထရြန္နစ္ အခ်က္ျပမႈမ်ား ထုတ္လႊတ္ေနျခင္းကို ေတြ႔ျမင္ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ပ်မ္းမ်ွအသက္ ၅၂- ႏွစ္ရွိ ပုံမွန္တရားထိုင္သူ ၂၇-ဦးႏွင့္ တရားမထိုင္သူ ၂၇-ဦးတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့ရာမွ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာနီလာသိန္း( လင္းေရာင္သစ္ )တြဲဖက္ပါေမာကၡ/မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး၏ ” သိပၸံပညာရွင္မ်ား သုေတသနျပဳထားေသာ ဝိပႆနာႏွင့္က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါးမ်ား ” စာအုပ္မွ ကူးယူ မ်ွေဝပါသည္။

Credit: Nay Ya Aung.