လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပလာသည့္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧရာ၀တီဘဏ္၏ သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္

164

Official Press Statement (8-3-2019)

(၇-၃-၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္ လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပလာသည့္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခအေနမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသို႕ ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အမ်ားျပည္သူမ်ား သြားလာမႈ ပိုမို၊ ေခ်ာေမြ႔ လြယ္ကူေစေရး အတြက္ ရည္သန္၍ ေဆာင္ရြက္သည့္ YBS စီမံကိန္းအား အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ဧရာ၀တီဘဏ္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဘဏ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအားလည္း ဘဏ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အညီ ေတြ႕ဆံု ညွိႏွိဳင္း ေတာင္းခံျခင္း၊ ဘဏ္မွ တရား၀င္ ေခ်းေငြေတာင္းခံလႊာ ေပးပို႔ျခင္း (Bank Notice) ႏွင့္ ဘဏ္ေရွ႕ေနမွ တရား၀င္ ေခ်းေငြေတာင္းခံလႊာ ေပးပို႔ျခင္း (Legal Notice) စသည္ျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး ၾကီးၾကပ္မႈ အာာဏာပိုင္ အဖြဲ႕၊ Yangon Region Transport Authority (YRTA) အဖြဲ႕အား အေၾကာင္းၾကား အကူအညီ ေတာင္းခံျပီး ယခုအခါ ဘဏ္အေနႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

မိမိတို႔ ဧရာ၀တီဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး ဧရာ၀တီဘဏ္၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားကို တရား၀င္ Website ျဖစ္ေသာ www.ayabank.com တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ အစဥ္ ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိပါသည္။

လက္ရွိ ဧရာ၀တီဘဏ္၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားအရ ယခုေခ်းေငြမွာ စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ (Total Assets) ၏ ၁% ခန္႔သာ ရွိျပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြမွာလည္း အဆိုပါ ေခ်းေငြထက္ အဆေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ရွိသည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ – ဧရာ၀တီဘဏ္ Credit – AYA Bank