ကန္ေဇာက္ေက်းရြာအနီး ေျခကုပ္ယူထားသည့္ ေအေအ စခန္းအား သိမ္းပိုက္ရရွိ

376

အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကန္ေဇာက္ေက်းရြာအနီး ေျခကုပ္ယူထားသည့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ စခန္းအား သိမ္းပိုက္ရရွိ

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၅

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအား အဖ်က္အေမွာင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္-စစ္ေတြဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းအား ဟန္႔တား၊ ပိတ္ဆုိ႔ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေဇာက္ေက်းရြာ ခန္႔မွန္းေျမပံုၫႊန္း(ဒီတီ-၈၇၇ ၈၄၁)အနီး ေျခကုပ္ယူထားသည့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ စခန္းအား

မတ္ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ရက္ထိ တပ္မေတာ္ လံုၿခံဳေရး စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ရွင္းလင္းခဲ့ရာ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အေနျဖင့္ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႔ ကစဥ့္ကလ်ား ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည့္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေနာက္သို႔ ထက္ၾကပ္လိုက္လံ ရွင္းလင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာမ်ားအနီး ေျခကုပ္စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာမ်ားအား အဖ်က္အေမွာင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျခင္း၊ လူသစ္အဓမၼ စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္လံုၿခံဳေရး စစ္ေၾကာင္းမ်ားက လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏

အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည့္ ႐ိုးသားေသာ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း မလိုလားအပ္ေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေက်းရြာလူထုအတြင္း အေျခခ်ေရာေႏွာ၍ ေနထုိင္ျခင္းအား ဆက္လက္ဆန္႔က်င္ေရး၊ နီးစပ္ရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္သတင္းပို႔ၾကေရး သက္ဆုိင္ရာမွ ႏႈိးေဆာ္ေမတၱာ ရပ္ခံထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Credit – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး